سایت قبلی نوروزشاد


پیش از این، سایت «Noroozshad.ir» اختصاص به مطالب و نوشته های شخصی اینجانب داشت.

پس از مدتی تصمیم گرفتم که این دامین را برای استفاده عموم اعضای خانواده آزاد کنم.

به این جهت، کلیه مطالب و نوشته های قبلی خود را به آدرس http://nader.noroozshad.ir منتقل ساختم.